Raportul CA 2014

Raportul Auditorului Independent 2014

Raportul Auditorului Independent 2015

Raport Program Nucleu
2009 -2015

Raport INCDA
2016

Raport Program Nucleu
2016-2017

Raport
Program Nucleu
2018

Strategia și planul
de dezvoltare INCDA
2019-2022

  INCDA Fundulea este o unitate de cercetare-dezvoltare autonomă în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării .
Reţeaua experimentală a institutului cuprinde, în prezent, 11 stațiuni de cercetare, amplasate în zone cu diferite condiţii pedoclimatice din România.
Tematica de cercetare se realizează, pe baze contractuale, şi cu alte unităţi de cercetare apartinând unor institute de cercetări cu alte profile (horticultură, creşterea animalelor etc.).

SCHEMA ORGANIZATORICA A INSTITUTULUI

Potrivit legii, Conducerea Institutului se realizează prin:
- Consiliul de administraţie;
- Comitetul de direcţie;
- Directorul general.
Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice sunt asigurate de Consiliul ştiinţific.

 Consiliul de administraţie este constituit din 9 membri  şi funcţionează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1882/2005 şi ale Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie.
Compunența Consiliului de Administrație conform ordinului MCI nr. 347/30.05.2019, este urmatoarea:

Pompiliu MUSTĂȚEA
Președinte
Elena PETCU
Membru
Daniela IACOB
Membru
(.)
Membru
Carmen Florentina ȚINTĂ
Membru
Elena TATOMIR
Membru
Sorin Ștefan BIRIȘ
Membru
Nicoleta CHITUC
Membru
Răzvan Ionuț TEODORESCU
Membru

Comitetul de direcţie, cu un total de 9 membri, asigură conducerea operativă a unităţii. Este compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente. Comitetului de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse şi aprobate de Consiliul de administraţie.
    Activitatea curentă este condusă de Directorul General.
Consiliul ştiinţific este constituit din 9 membri, reprezentanţi ai principalelor compartimente din cadrul Institutului.

Sector cercetare
   Un număr de 8 colective de cercetare, organizate pe subdomenii specifice, sunt componente a 5 laboratoare din structura Secţiei „Sisteme de agricultură durabilă” (Managementul apei şi nutriţiei plantelor, Protecţia culturilor şi a mediului, Calitatea şi securitatea producţiei agricole, Fiziologia formării recoltelor şi răspunsul la stres), iar 8 colective sunt încadrate în alte 5 laboratoare din structura Secţiei „Îmbunătăţirea germoplasmei” (Genetică şi genomică, Biotehnologie, Îmbunătăţirea germoplasmei la plantele autogame, Îmbunătăţirea germoplasmei la plantele alogame, Producere de seminţe). Centrul Agroecologic de cercetare, inovare şi transfer tehnologic funcţionează ca o entitate distinctă, în subordinea conducerii Institutului, cu relaţii de colaborare cu toate celelalte componente ale sectorului de cercetare.
    Personalul cu studii superioare, direct implicat în activităţi de cercetare, este structurat astfel: 33 doctori, 7 doctoranzi şi 8 masteranzi. Un număr de patru angajaţi ai institutului sunt membri ai Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, unul dintre aceştia fiind şi membru titular al Academiei Române.
    Activităţi conexe lucrărilor de cercetare sunt desfăşurate în cadrul structurilor integrate în compartimentul Servicii cercetare, reprezentate prin: Secretariatul ştiinţific şi Oficiul publicaţii, Staţia Meteo, Mecanizarea câmpurilor experimentale.

Sector dezvoltare
    Activităţile de dezvoltare tehnologică se derulează în cadrul a trei ferme vegetale pentru producerea de seminţe din verigi biologice superioare, precum şi în cadrul sectorului de procesare seminţe şi al sectorului mecanic. Pentru susţinerea activităţilor conexe dezvoltării tehnologice, sunt organizate şi funcţionează, ca structuri distincte, Serviciul A.D.T. şi Marketing, respectiv compartimentul Administrativ, Centrala termică şi Cantină.
    Activităţi specifice, de interes pentru toate structurile operaţionale ale înstitutului, se derulează în cadrul următoarelor entităţi: Serviciul financiar şi contabilitate, Compartimentul Audit şi Control intern, Oficiul juridic, Serviciul Resurse umane şi Salarizare, Compartimentul Protecţia muncii şi a mediului.


Sus